Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Softronic

Januari – juni 2019

  • Omsättningen uppgick till 375,2 Mkr (386,7 Mkr)
  • EBITDA uppgick till 49,4 Mkr (42,8 Mkr)
  • Resultat före skatt uppgick till 36,9 Mkr (38,6 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,8 % (10,0 %)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 28,9 Mkr (30,1 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,55 kr (0,57 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 Mkr (37,4 Mkr)
  • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 99 Mkr
  • Soliditeten uppgick till 57 % (62 %)

Källa: Softronic. Läs mer >>