Delårsrapport: Vitec

Sammanfattning av perioden januari-juni 2019

  • Nettoomsättning 569,8 Mkr (465,2)
  • EBITA 125,3 Mkr (94,7) motsvarande en EBITA marginal om 22,0% (20,4)
  • Rörelseresultat 73,2 Mkr (53,2) motsvarande en rörelsemarginal om 12,8 % (11,4)
  • Resultat efter finansnetto 67,8 Mkr (48,1)
  • Vinst per aktie före utspädning 1,56 kr (1,29)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 185,4 Mkr (119,8)

Källa: Vitec. Läs mer >>