Ekonomisk nyhet: DELÅRSRAPPORT Softronic

JANUARI-SEPTEMBER 2018

  • Omsättningen ökade med 15,6 % till 544,1 Mkr (470,5 Mkr)
  • EBITDA ökade till 55,1 Mkr (50,4 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade med 15,0 % till 49,7 Mkr (43,2 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,1 % (9,2 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 13,9 % till 38,6 Mkr (33,9 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,73 kr (0,64 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 49,3 Mkr (37,2 Mkr)
  • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 119 Mkr
  • Soliditeten uppgick till 68 % (68 %)

Källa: Softronic. Läs mer >>