Ekonomisk nyhet: DELÅRSRAPPORT Softronic

FÖRSTA KVARTALET 2018

  • Omsättningen ökade med 16,5 % till  187,3 Mkr (160,8 Mkr)
  • EBITDA ökade till 20,1 Mkr (14,4 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade med 48,8 % till 18,0 Mkr (12,1 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till    9,6 % (7,5 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 14,0 Mkr (9,5 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till    0,27 kr (0,18 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,5 Mkr (16,9 Mkr)
  • Totala likviditetsutrymmet uppgick till   141 Mkr
  • Soliditeten uppgick till 68 % (70 %)

Källa: Softronic. Läs mer >>