Ekonomisk nyhet: Fortnox Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2016  (jämfört med samma period föregående år) 

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 46,0 procent till 189,3 mkr (129,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 41,9 mkr (24,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,1 procent (18,9)
  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 24,8 procent (23,2).
  • Dotterbolaget Nox Finans redovisar ett nollresultat för 2016.
  • I resultatet ingår engångskostnader om 3,2 mkr direkt hänförliga till Vismas bud. Exklusive dessa engångskostnader uppgår rörelsemarginalen i koncernen till 23,8 procent (18,9) och i moderbolaget till 26,7 procent (23,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 32,6 mkr (19,0)
  • Resultatet per aktier uppgick till 0,56 kr (0,33)
  • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,20 (0,16 kr)

Källa: Fortnox. Läs mer >>