Ekonomisk nyhet: Formpipe delårsrapport, januari – september 2015

Perioden 1 juli – 30 september 2015

  • Nettoomsättning 88,1 Mkr (81,9 Mkr)
  • Systemintäkter 57,8 Mkr (51,1 Mkr)
  • EBITDA 19,3 Mkr (17,5 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,9 % (21,3 %)
  • EBIT 2,7 Mkr (5,3 Mkr)
  • Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (0,7 Mkr)
  • Resultat efter skatt 1,8 Mkr (2,0 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,05 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 Mkr (8,9 Mkr)

Källa: Formpipe. Läs mer >>