Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Vitec

  • Nettoomsättning 143,4  Mkr (101,0)
  • Resultat efter finansnetto 21,6  Mkr (12,0)
  • Rörelsemarginal 16  % (12)
  • Vinst per aktie före utspädning 2,93  kr (1,58)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 73,5  Mkr (64,3)
  • Förvärv av Fox Publish AS

Källa: Vitec. Läs mer >>