Ekonomisk nyhet: Vitecs Bokslutskommuniké 2014

Sammanfattning av perioden januari-december 2014

  • Nettoomsättning 492,0 Mkr (371,6)
  • Resultat efter finansnetto 64,5 Mkr (38,1)
  • Rörelsemarginal 14 % (11)
  • Vinst per aktie före utspädning 8,76 kr (5,78)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 129,3 Mkr (42,9)
  • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 3,35 kr/aktie (2,75)

Källa: Vitec. Läs mer >>