Ekonomisk nyhet: Vitec delårsrapport januari-september 2014

Sammanfattning av perioden januari-september 2014

  • Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9)
  • Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9)
  • Rörelsemarginal 13 % (11)
  • Vinst per aktie före utspädning 5,47 kr (4,42)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 91,1 Mkr (32,8)
  • Förvärv av AutoData Norge AS och Aloc A/S i Danmark

Källa: Vitec. Läs mer >>