Ekonomisk nyhet: IFS delårsrapport januari–september 2014

juli–september 2014 (tredje kvartalet)
Licensintäkterna uppgick till 132 Mkr (114), en ökning med 8 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 258 Mkr (221), en ökning med 10 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 336 Mkr (286), en ökning med 12 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 728 Mkr (623), en ökning med 11 procent valutajusterat.
Justerat EBITDA uppgick till 95 Mkr (76). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 63 Mkr (65).
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 9 Mkr (-38).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,62 kr (1,94).

Källa: IFS. Läs mer >>