Ekonomisk nyhet: Vitec Delårsrapport januari-juni 2014

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-JUNI 2014

  • Nettoomsättning 217,6 Mkr (192,2)
  • Resultat efter finansnetto 24,3 Mkr (15,7)
  • Rörelsemarginal 12 % (9)
  • Vinst per aktie före utspädning 3,43 kr (2,40)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,5 Mkr (40,2)
  • Förvärv av AutoData Norge AS och Aloc A/S i Danmark

Källa: Vitec. Läs mer >>