Ekonomisk nyhet: Vitec Delårsrapport januari-mars 2014

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

• Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) • Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) • Rörelsemarginal 12 % (10) • Vinst per aktie före utspädning 1,58 kr (1,17) • Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,3 Mkr (37,1) • Förvärv av AutoData Norge AS efter periodens slut

Källa: Vitec. Läs mer >>