Ekonomisk nyhet: IFS bokslutskommuniké 2013

oktober–december 2013 (fjärde kvartalet)
Licensintäkterna uppgick till 208 Mkr (183), en ökning med 19 procent valutajusterat. Underhållsintäkterna
uppgick till 239 Mkr (231), en ökning med 6 procent valutajusterat. Konsultintäkterna uppgick till 341 Mkr (353), en minskning med 1 procent valutajusterat. Nettointäkterna uppgick till 790 Mkr (769), en ökning med 6 procent
valutajusterat. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 164 Mkr (131).

Källa: IFS. Läs mer >>