Vitec delårsrapport januari-september 2013

  • Nettoomsättning 278,9 Mkr (278,8)
  • Resultat efter finansnetto 28,9 Mkr (34,6)
  • Rörelsemarginal 11 % (13)
  • Vinst per aktie före utspädning 4,42 kr (5,10)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,8 Mkr (36,6)
  • Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec

Källa: Vitec. Läs mer >>