Dagens Nyheter är oberoende liberal. Vi står fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. Vår utgångspunkt är att människor, oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att följa vad som händer i världen och kunna delta i debatten om viktiga samhällsfrågor. Vi verkar i en upplysningstradition som ska bidra till att svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk. Vi slår vakt om objektivitet och oberoende verksamhet på alla plan. Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen, ett av norra Europas ledande medieföretag.